จำทำโดย นำพล นันทปรีชากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก