อัตราค่าบริการห้องพิเศษ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

ลำดับ

ประเภทสิทธิการรักษา

อัตราเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด/ตามสิทธิฯ (บาท/วัน)

อัตราห้องพิเศษ

อัตราจ่ายส่วนเกิน

1 ข้าราชการกรมบัญชีกลาง 1,000 1,200 100 (ลด 50%)
2 ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ./ เทศบาล/ อบต. 1,000 1,200 100 (ลด 50%)
3 รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น ได้แก่ ประปา,ไฟฟ้า,โทรศัพท์,ธกส. ,และไปรษณีย์ เจ้าตัวและบุคคลในครอบครัว
(ส่วนเกินชำระเต็มจำนวนหรือตามระบุในหนังสือรับรองสิทธิ)
ตามระบุในหนังสือรับรองสิทธิ ตามระบุในหนังสือรับรองสิทธิ
4 สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 400 1,200 800
5 กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์ประจำตำบล ,สารวัตรกำนัน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
(รวมถึงบุคคลในครอบครัว)
ส่วนเกินชำระ 50% (บัตรทอง)
400 1,200 400 (ลด 50%)
6 อสม. (บัตรทอง) 400 ฟรี ฟรี
7 บุคคลในครอบครัว อสม. (บัตรทอง) (มีหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือฯ) 400 1200 400 (ลด 50%)
8 พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ 700 1200 500
9 สิทธิประกันสังคมเครือข่าย (โรงพยาบาลพุทธชินราช) 400 1,200 800
10 สิทธิประกันสังคมนอกเครือข่าย กรณีรับบริการถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์  700 1,200 500
11 สิทธิประกันสังคมกรณีชำระเงินเอง เช่น คลอด ,ทำแท้ง เป็นต้น และกรณีรับบริการไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์  - 1,200 1,200
12 สิทธิชำระเงินเอง ทุกกรณี  - 1200 1200
13 แรงงานต่างด้าวซื้อบัตรฯ / บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิในเขต 400 1,200 800
14 ผู้บริจาค / ผู้มีอุปการะคุณ (ตามที่คณะกรรมการโรงพยาบาลกำหนด) เบิกตามสิทธิการรักษา ฟรี ฟรี
* ค่าห้องค่าอาหาร เตียงสามัญ วันละ 400 บาท  ( ทุกสิทธิการรักษา )
25-06-2563