Integrity and Transparency Assessment (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2566

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี ๒๕๖๕

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี ๒๕๖๔

ไตรมาส ๑

[๑] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

[๑.๑] บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

[๑.๒] หนังสือจัดสรรงบประมาณ

[๑.๓] แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[๑.๔] คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

[๒] รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

[๓] การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

[๓.๓] หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ITA โรงพยาบาลวัดโบสถ์

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2563

EB1 ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 ไตรมาส 2
EB3 ไตรมาส 3
EB3 ไตรมาส 4
EB4 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
EB4 ไตรมาส 1
EB4 ไตรมาส 2
EB4 ไตรมาส 3
EB4 ไตรมาส 4
EB5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไกหรือวางแผนระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะบน Website
EB8 ไตรมาส 1
EB8 ไตรมาส 3
EB8 ไตรมาส 4
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี
EB12 ไตรมาส 3
EB12 ไตรมาส 4
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงาน
และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฎิบัติงานต่ำ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
EB14 ไตรมาส 1
EB14 ไตรมาส 4
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
EB16 ไตรมาส 2
EB16 ไตรมาส 4
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB17 ไตรมาส 3
EB17 ไตรมาส 4
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 ไตรมาส 3
EB21 ไตรมาส 4
EB22 หน่วยงานมีการประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB23 หน่วยงานมีการจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB24 ไตรมาส 2
EB24 ไตรมาส 4
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
EB25 ไตรมาส 3
EB25 ไตรมาส 4
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

ITA โรงพยาบาลวัดโบสถ์

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2562

EB5 หน่วยงานเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไกหรือวางแผนระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะบน Website
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงาน
และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฎิบัติงานต่ำ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้โปร่งใส
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB22 หน่วยงานมีการประชุม/อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB23 หน่วยงานมีการจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

MITA